Easy Pass ส่งถึงบ้าน

พรบ. เก๋ง กระบะ ตู้ ควบ อีซี่พาส 500


พรบ. เก๋ง ควบ อีซี่พาส 500

1,145
1,074 บาท

พรบ. กระบะ ควบ อีซี่พาส 500

1,467
1,360 บาท

พรบ. รถตู้ ควบ อีซี่พาส 500

1,682
1,551 บาท


ป3 เก๋ง กระบะ ฟรี อีซี่พาส 500


ป3 เก๋ง แถม อีซี่พาส 500
2,350
1,850 บาท

กระบะ แถม อีซี่พาส 500
3,300
2,850 บาท


ป3ควบ พรบ. เก๋ง กระบะ ตู้ ฟรี อีซี่พาส 1,000


ป3ควบพรบ. เก๋ง
ฟรี อีซี่พาส 1,000

3,345 บาท

ป3ควบพรบ. กระบะ
ฟรี อีซี่พาส 1,000

3,800 บาท

ป3 รถตู้
ฟรี อีซี่พาส 1,000

3,118 บาท


ป3+ ทุน 100,000 ไม่จำกัดปี ฟรี อีซี่พาส 1,000


ป3+ รถเก๋ง
ฟรี อีซี่พาส 1,000

6,500 บาท

ป3+ รถกระบะ
ฟรี อีซี่พาส 1,000

6,500 บาท

ป3+ รถตู้
ฟรี อีซี่พาส 1,000

6,500 บาท


ป2+ ทุน 100,000 ไม่จำกัดปี ฟรี อีซี่พาส 1,000


ป2+ รถเก๋ง
ฟรี อีซี่พาส 1,000

7,200 บาท

ป2+ รถกระบะ
ฟรี อีซี่พาส 1,000

7,200 บาท

ป2+ รถตู้
ฟรี อีซี่พาส 1,000

7,200 บาท
หมายเหตุ:
1. อีซี่พาสพร้อมกับกรมธรรม์จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้วภายใน 15 วัน
2. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนอีซี่พาสตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 02-491-2964
4. โปรโมชั่นที่ 3,000 คันเท่านั้น